06 24208226

Vergoeding en kosten

Vanuit de aanvullende verzekering wordt  de begeleiding van een BGN-gewichtsconsulent gedeeltelijk vergoed. Ik ben aangesloten bij deze vereniging en kan je helpen om uit te zoeken hoeveel vergoeding je kunt krijgen.

BGN_Logo_transparant_gif_file

Link om vergoedingen op te zoeken:

https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html

—————————————————————————————————————————————-

Schermafbeelding 2019-07-09 om 21.09.38

Ik ben aangesloten bij: www.puurgezond.nl

————————————————————————————————————————————-

Alle tarieven inclusief 21 % BTW

Prijs Voedingsadvies  

Intake en vervolg gesprekken 30 minuten:  € 30,00

 

Prijs On-line begeleiding

Telefonisch consult: € 15,00

 

Prijs Massage 

Massage van 30 minuten:  € 25 ,00

Stoelmassage € 20 ,00

 

Het meten van bloeddruk en bloedsuikerspiegel is gratis.

 

 

ADS_6330

Privacy en algemene voorwaarden

Privacyreglement VANAV voeding en (stoel)massage

1 juli 2018

Inleiding

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Irene Zwinkels VANAV voeding en massage bij de uitvoering van de serviceverlening op het gebied van gewichtsverlies, ontspanning en bewegen.. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Irene Zwinkels gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die hij verwerkt en houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Irene Zwinkels u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt en dat hij uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt.

 Wie is Irene Zwinkels?

Irene Zwinkels werkt als zelfstandig gewichtsconsulent en richt zich op gezondheid middels gewichtsverlies, ontspanning en bewegen. In haar werk heeft zij hoofdzakelijk te maken met mensen met overgewicht en CVA patiënten die na een beroerte eetproblemen hebben ontwikkeld..

Haar grote kracht is het stimuleren van mensen met die een gezond eetpatroon willen door gespreksvoering, massages en bewegen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een service afneemt van Irene Zwinkels of indien u een zakelijke relatie bent van Irene Zwinkels. Als u uw gegevens invult of achterlaat op haar website, zal Irene Zwinkels deze informatie gebruiken om u te informeren of documentatie beschikbaar te stellen. Ook kan Irene Zwinkels persoonsgegevens van u verzamelen indien u met bent gelinkt met of op sociale media zoals Linkedin of Instagram. 

Door wie worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer : Irene Zwinkels

Onderneming : VANAV voeding en massage

Bezoekadres : Johanna Naber-erf 322

3315 HJ Dordrecht

Nederland

E-mail : irene@vanavvoedingenmassage.com

Telefoonnummer : +31 (0) 624208226

KvK-nummer : 70721459

Waarom worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Irene Zwinkels is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Irene Zwinkels is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Irene Zwinkels is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Irene Zwinkels, waaronder http://www.vanavvoedingenmassage.com.

Irene Zwinkels verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, relatiemarketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Irene Zwinkels opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een service en ten behoeve van eigen relatiemanagement door Irene Zwinkels. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Irene Zwinkels om de overeenkomst uit te voeren.

Welke persoonsgegevens van u worden opgeslagen?

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, uw functie, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, uw functie, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, uw functie, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, uw functie, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor eigen relatiemanagement: uw naam, uw functie, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van werkzaamheden door Irene Zwinkels en haar relatiemanagement. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Irene Zwinkels altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan irene@vanavvoedingenmassage.com

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Irene Zwinkels gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Irene Zwinkels altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek aan Irene Zwinkels niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Met wie kan Irene Zwinkels uw gegevens delen?

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst en het uitvoeren van zijn werkzaamheden en relatiemanagement kan Irene Zwinkels gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Deze externe partijen krijgen alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Waar dit van toepassing is zijn verwerkersovereenkomsten met externe partijen afgesloten. Irene Zwinkels zal uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan externe partijen.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden gedeeld, kunt u altijd een e-mail sturen naar irene@vanavvoedingenmassage.com

 LinkedIn, Facebook en Instagram

Op de website van Irene Zwinkels is een zijn knop opgenomen om de pagina te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken van LinkedIn Facebook en instragram . Irene verwijst u naar de privacyverklaring van LinkedIn en Facebook en Instagram.

 Vragen, opmerkingen, klachten

Als u van mening bent dat bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten niet worden gerespecteerd of als u van mening bent dat Irene Zwinkels zaken beter kan doen, dan kunt u uw klacht of aanbeveling per e-mail versturen naar irene@vanavvoedingenmassage

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Vanav voeding en massage: is lid van de Beroepsvereniging GewichtsconsulentenNederland.

Tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. 

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.